District :: Jalaun
TOWN :: JALAUN (MB)

PRE MATRIC STUDENT SUMMARY 
(2013-14)

School OBC  SC ST MINORITY GENERAL TOTAL
Student Amount Student Amount Student Amount Student Amount Student Amount Student Amount
1   I.C. ANANDI BABI HARSE 25 13200 10 4800 0 0 1 480 < 6 2880 42 21360
2   I.C. CHHATRASAL I.C. 71 45600 107 168180 0 0 38 27360 < 9 6000 225 247140
3   I.C. DR. AMBEDAKAR I.C. 41 24240 65 84300 0 0 10 7200 < 3 1920 119 117660
4   I.C. JALAUN BALIKA 107 66480 46 22080 0 0 142 89520 < 24 14160 319 192240
5   I.C. MATHURA DEVI BALIKA
JALAUN
17 8880 0 0 0 0 2 1440 < 1 720 20 11040
6   I.C. MLB JALAUN 50 36000 26 58500 0 0 11 7920 < 10 7200 97 109620
7   I.C. S.V.D.M. H.S. SCHOOL 11 7920 0 0 0 0 3 2160 < 2 1440 16 11520
8   I.C. SAWAMI V. NAND 87 49800 29 26010 0 0 14 8840 < 11 6960 141 91610
9   KPS GANESH JI JALAUN 16 4800 12 3600 0 0 35 10500 < 1 300 64 19200
10   KPS JOSHIYANA 19 5700 26 7800 0 0 4 1200 < 15 4500 64 19200
11   KPS KASHI NATH 20 6000 1 300 0 0 21 6300 < 1 300 43 12900
12   KPS KHANDERAV 12 3600 20 6000 0 0 3 900 < 2 600 37 11100
13   KPS SHRIMATI INDRA GANDI
VAL VIDHYA. CHIMAN DUBE
0 0 48 14400 0 0 0 0 < 6 1800 54 16200
14   KPS TOPKHANA 16 4800 9 2700 0 0 20 6000 0 0 45 13500
15   KUPS GANESH JI 23 11040 2 960 0 0 15 7200 < 3 1440 43 20640
16   MADARSA JAINAB HIRA PURAN
A GHAT
1 300 34 10200 0 0 0 0 0 0 35 10500
17   MADARSA MARHUMA NAJMA BEG
UM BAPUSAHAB
0 0 0 0 0 0 34 10200 0 0 34 10200
18   PS BALAK GANESH JI 17 5100 10 3000 0 0 16 4800 < 16 4800 59 17700
19   PS ADARSH BAL NIKETAN MUR
LI MANOHAR
7 2100 2 600 0 0 15 4500 < 8 2400 32 9600
20   PS AZAD MEMORIAL P. RAPAT
GANG
24 7200 14 4200 0 0 13 3900 < 3 900 54 16200
21   PS BALA JI NAROBHASKAR 31 9300 45 13500 0 0 2 600 0 0 78 23400
22   PS BAPOO SHAHAB 18 5400 8 2400 0 0 14 4200 < 16 4800 56 16800
23   PS BHAWANI RAM 25 7500 5 1500 0 0 0 0 < 3 900 33 9900
24   PS D.R.P.SCIENCE MURLI MA
NO.JALAUN
113 33900 126 37800 0 0 0 0 < 81 24300 320 96000
25   PS DR. AMBEDKAR RAVTAN 14 4200 150 45000 0 0 72 21600 < 3 900 239 71700
26   PS E. B. Q. KASHINATH 46 13800 16 4800 0 0 0 0 < 22 6600 84 25200
27   PS FARDNAWEEJ 10 3000 33 9900 0 0 0 0 < 1 300 44 13200
28   PS GRAM SAWARAJ BHAVANI R
AM
21 6300 27 8100 0 0 9 2700 < 4 1200 61 18300
29   PS GYANODAY VIDYA MANDIR
DAVGRAN
13 3900 11 3300 0 0 17 5100 < 2 600 43 12900
30   PS HARIPURA 13 3900 7 2100 0 0 34 10200 < 2 600 56 16800
31   PS IDEAL PUBLIC SCHOOL KA
TRA
53 15900 34 10200 0 0 53 15900 < 10 3000 150 45000
32   PS JALAUN CITY MONTESSARY
BHAWANIRAM
27 8100 59 17700 0 0 29 8700 < 74 22200 189 56700
33   PS JALAUN PUBLIC ACADEMY
PURANI HAT
192 57600 64 19200 0 0 72 21600 < 362 108600 690 207000
34   PS K. G. RAM DASH PURANI
HAT
43 12900 77 23100 0 0 25 7500 < 7 2100 152 45600
35   PS KANJAR COLONY 13 3900 23 6900 0 0 0 0 < 1 300 37 11100
36   PS KSV SHIKSHAN SANSTHAN
TOPKHANA
61 18300 43 12900 0 0 0 0 < 72 21600 176 52800
37   PS LALLAN DEVI CHIMANDUBE 56 16800 57 17100 0 0 82 24600 < 18 5400 213 63900
38   PS LAV KUSH BAL RAPAT GAN
G
62 18600 41 12300 0 0 24 7200 < 4 1200 131 39300
39   PS LAXMI NARAYAN MAHESWAR
I NAROBHASKAR
79 23700 8 2400 0 0 39 11700 < 54 16200 180 54000
40   PS M.L.B. JALAUN CHURKHI
BAI PAS
164 49200 66 19800 0 0 11 3300 < 67 20100 308 92400
41   PS M.M. BEG BHAVANI RAM 28 8400 66 19800 0 0 13 3900 < 34 10200 141 42300
42   PS MA ACHHARA KATRA 20 6000 6 1800 0 0 13 3900 < 2 600 41 12300
43   PS MA VESANO DEVI HARIPUR
A
83 24900 16 4800 0 0 34 10200 < 20 6000 153 45900
44   PS MAHARANA PRATAP S. ACA
DEMY CHURKHI BAI PAS
82 24600 15 4500 0 0 5 1500 < 30 9000 132 39600
45   PS MATESWARI DEV KALI KHA
DERAO
50 15000 52 15600 0 0 0 0 0 0 102 30600
46   PS MATHURA DEVI BAL VIDYA
LAYA CHURKHIVAL
92 27600 66 19800 0 0 3 900 < 19 5700 180 54000
47   PS MISSON CONVENT KHANDER
AO
34 10200 16 4800 0 0 9 2700 < 9 2700 68 20400
48   PS MUFTI RIFAKAT THOPKHAN
A
0 0 3 900 0 0 88 26400 0 0 91 27300
49   PS MURLIMANOHAR 22 6600 4 1200 0 0 54 16200 0 0 80 24000
50   PS PARDEEP SETHIYA RAVTAN 44 13200 23 6900 0 0 6 1800 < 18 5400 91 27300
51   PS PURANI HAT 7 2100 54 16200 0 0 3 900 0 0 64 19200
52   PS PURNA DEVI KATRA 49 14700 69 20700 0 0 25 7500 < 34 10200 177 53100
53   PS RADHA CHARN TRIVEDI NA
ROBHASKAR
68 20400 52 15600 0 0 18 5400 < 38 11400 176 52800
54   PS RAGHUBEER JANKI NAROBH
ASKAR
94 28200 37 11100 0 0 12 3600 < 15 4500 158 47400
55   PS SAMRAT ASHOK CHURKHI R
OAD
86 25800 14 4200 0 0 3 900 < 21 6300 124 37200
56   PS SARASWATI GAYAN D KHAN
DERAO LAUNA ROAD
83 24900 120 36000 0 0 9 2700 < 27 8100 239 71700
57   PS SARASWATI GAYAN M RAVT
AN
124 37200 85 25500 0 0 9 2700 < 45 13500 263 78900
58   PS SARASWATI GYAN MANDIR
CHURKHIVAL
64 19200 12 3600 0 0 31 9300 < 26 7800 133 39900
59   PS SARASWATI SHISHU MANDI
R BALAMBHATT
276 82800 47 14100 0 0 11 3300 < 228 68400 562 168600
60   PS SARASWATI V. CHURKHI R
OAD
127 38100 107 32100 0 0 11 3300 < 56 16800 301 90300
61   PS SHRI RAM S. SANS KHASH
INATH
57 17100 66 19800 0 0 5 1500 < 17 5100 145 43500
62   PS SUNRISE PUBLIC SCHOOL
GANESHJI
46 13800 23 6900 0 0 8 2400 < 49 14700 126 37800
63   PS TOPKHANA 14 4200 14 4200 0 0 38 11400 < 1 300 67 20100
64   PS URDU MIDIYAM RAPAT GAN
G
0 0 0 0 0 0 49 14050 0 0 49 14050
65   UPS GRAM SWARAJ SCHOOL BH
AVANIRAM
7 3360 4 1920 0 0 11 5280 < 2 960 24 11520
66   UPS GYANODAY JALAUN DABE
RAN
7 3360 3 1440 0 0 25 12000 < 3 1440 38 18240
67   UPS IDEAL PUBLIC SCHOOL
KATRA
24 11520 23 11040 0 0 23 11040 < 4 1920 74 35520
68   UPS ILAHI BAKS KADRI SCHO
OL KHASINATH
14 6720 15 7200 0 0 0 0 < 13 6240 42 20160
69   UPS ISLAMIYA SCHOOL RAPAT
GANG
30 14400 19 9120 0 0 14 6720 < 9 4320 72 34560
70   UPS JAINABHIRA MURLI MANO
HAR JALAUN
61 29280 29 13920 0 0 0 0 < 50 24000 140 67200
71   UPS K.G.RAMDAS SCHOOL PUR
ANI HAT
20 9600 10 4800 0 0 12 5760 < 2 960 44 21120
72   UPS M.L.B.JALAUN 103 49440 47 22560 0 0 9 4320 < 38 18240 197 94560
73   UPS M.M.BEG SCHOOL BHAVAN
IRAM
21 10080 14 6720 0 0 16 7680 < 9 4320 60 28800
74   UPS MA AKSHARA KATRA 8 3840 6 2880 0 0 2 960 < 2 960 18 8640
75   UPS MAA VAISHNO DEVI HARI
PURA
1 480 3 1440 0 0 12 5760 < 6 2880 22 10560
76   UPS MAHARANA PRATAP SCI A
CADEMY CHURKHI BAIL
55 26400 30 14400 0 0 4 1920 < 53 25440 142 68160
77   UPS MATESHWARI DEVKALI SC
HOOL KHANDERAO
31 14880 8 3840 0 0 0 0 0 0 39 18720
78   UPS MATHAURA DEVI CHURKHI
BAL
57 27360 43 20640 0 0 2 960 < 19 9120 121 58080
79   UPS MISSION CONVT.SCHOOL
KHANDERAO
26 12480 3 1440 0 0 6 2880 < 5 2400 40 19200
80   UPS NAGAR PALIKA MURLI MA
NOHAR
7 3360 7 3360 0 0 5 2400 < 2 960 21 10080
81   UPS PRADIP SETHIYA J.H.S
RAVTAN
19 9120 31 14880 0 0 3 1440 < 18 8640 71 34080
82   UPS PURANI HAT 5 2400 11 5280 0 0 8 3840 0 0 24 11520
83   UPS PURNA DEVI SCHOOL KA
TRA
50 24000 16 7680 0 0 14 6720 < 29 13920 109 52320
84   UPS RADHA CHARAN TRIVEDI
NARO BHASHKAR
29 13920 30 14400 0 0 16 7680 < 13 6240 88 42240
85   UPS RAGHUVEER JANKI SCH.
NAROBHASHKAR
43 20640 17 8160 0 0 10 4800 < 6 2880 76 36480
86   UPS SARASWATI GAYAN M. RA
VTAN
76 36480 38 18240 0 0 4 1920 < 40 19200 158 75840
87   UPS SARASWATI V.M.CHURKHI
ROAD
42 20160 49 23520 0 0 9 4320 < 31 14880 131 62880
88   UPS SENIOR BALIKA BALAM B
HATT
0 0 16 7680 0 0 3 1440 < 3 1440 22 10560
89   UPS SRIRAM SHIKSHA SANSTH
AN KASHINATH
6 2880 43 20640 0 0 0 0 < 4 1920 53 25440
90   UPS SUN RISE PUBLIC SCHOO
L GANESHJI
7 3360 8 3840 0 0 7 3360 < 6 2880 28 13440
TOTAL 3917 1443480 2851 1228770 0 0 1552 584970 1980 682080 10300 3939300