District :: Bahraich (Institute)
    Govt. College     Pvt. Aided     Unaided

POST MATRIC INSTITUTE STUDENT SUMMARY  
(2011-12)

Institute OBC  SC ST MINORITY GENERAL TOTAL
Student in Nos Scholarship Amt  in Rs. Fee reimburse ment Amount (Demand)  in Rs. Student in Nos Scholarship Amt Fee reimburse ment Amount (Demand)  in Rs. Student in Nos Scholarship Amt  in Rs. Fee reimburse ment Amount (Demand)  in Rs. Student in Nos Scholarship Amt  in Rs. Fee reimburse ment Amount (Demand)  in Rs. Student in Nos Scholarship Amt  in Rs. Fee reimburse ment Amount (Demand)  in Rs. Student in Nos Scholarship Amt  in Rs. Fee reimburse ment Amount (Demand)  in Rs.
  1   BABU VASHUDEV SINGH SMARA
K MAHAVIDYALAYA JAITAPUR
505 935705 764500 145 434700 725000 8 14800 40000 45 97750 176500 326 633415 700000 1029 2116370 2406000
  2   CHAUDHARI GAYA PRASAD MAH
AVIDYALAYA SHIPUR
260 425500 390000 34 93300 170000 0 0 0 4 7400 6000 265 408850 397500 563 935050 963500
  3   EKLAVYA MAHAVIDYALAYA JAR
WAL ROAD JHUKIYA
353 605615 595900 33 82200 92700 0 0 0 23 42550 34400 243 394930 408500 652 1125295 1131500
  4   GAYATRI VIDIYA PITH P.G.
COLLEGE
118 218300 167981 107 362400 159998 0 0 0 48 110550 70169 125 289250 177480 398 980500 575628
  5   GOVT. POLYTECHNIC, BAHRAI
CH
248 281680 1835200 115 220570 851000 0 0 0 3 3360 22200 124 141540 918030 490 647150 3626430
  6   ITI BAHRAICH 39 54600 18720 64 147200 30720 1 1400 480 21 29400 10080 62 86240 29760 187 318840 89760
  7   KISAN P.G. COLLEGE 357 660265 535492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 465200 360617 592 1125465 896109
  8   LARD BUDDHA MAHA VIDYALAY
A RUPAIDEEHA
382 632430 776963 114 317750 289600 0 0 0 42 79875 158211 184 326820 383736 722 1356875 1608510
  9   M.N.R.A. P.G. COLLEGE NAN
PARA
455 828615 678702 90 304500 270000 0 0 0 260 532275 388132 85 165950 127242 890 1831340 1464076
  10   MAHILA MAHAVIDYALAYA BAHR
AICH
585 900025 593145 139 384920 198625 0 0 0 3 6260 4207 510 802080 518765 1237 2093285 1314742
  11   PT. ASHOK MISHRA SMARAK M
AHAVIDYLAYA
66 122100 101500 25 75000 125000 0 0 0 8 14800 12500 71 131350 108500 170 343250 347500
  12   RAJ MATA LALLI DEVI DEGRE
E COLLEGE PAYAGPUR
66 122100 99000 22 66000 50600 0 0 0 0 0 0 162 299700 243000 250 487800 392600
  13   RAJA BALBHADRA SINGH RAIK
UWAR SIKHSHA MAHAVIDYALAY
1 2970 1588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1850 1500 2 4820 3088
  14   RAJAPREM SINGH MAHAVIDYAL
AYA BAHRAICH
10 33000 15880 5 26500 256250 0 0 0 3 9900 4764 20 66000 31760 38 135400 308654
  15   SANJIVNI INSTITUTE OF TEC
HNOLOGY & MANAGEMENT,KIRT
158 461950 1978182 60 266100 1460750 0 0 0 43 137550 516944 181 565860 2241294 442 1431460 6197170
  16   SARVODAYA DEGREE COLLEGE 202 373700 303000 83 249000 199200 6 11100 14400 29 53650 44450 36 66415 54000 356 753865 615050
  17   SIMANT DIGREE GOLLEGE , R
UPAIDEEHA
277 503940 412923 95 294200 475000 3 5550 15000 81 163240 119790 206 417350 307125 662 1384280 1329838
TOTAL 4082 7162495 9268676 1131 3324340 5354443 18 32850 69880 613 1288560 1568347 2836 5262800 7008809 8680 17071045 23270155